VYPALOVÁNÍM POROSTŮ JE PORUŠEN ZÁKON

 

133/1985 Sb.Zákon České národní rady o požární ochraně.

 

I přes vytrvalé upozorňování hasičů o nebezpečí, které hrozí při vypalování porostů nejen okolí,ale i samotným aktérům tohoto jednání hasiči každým rokem vyjíždí k požárům s touto příčinou vzniku.

Zákon toto jednání striktně zakazuje a stanovuje postihy.

Každý je povinen počínat si tak,aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru neohrozil život a zdraví osob,zvířata a majetek: při zdolávání požáru živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní a věcnou pomoc,nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké a nebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost.

Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny,se zřetelem na rozsah této činnosti,stanovit opatření proti vzniku a

šíření požáru.Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,popřípadě může takovou činnost zakázat.

Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo vypaluje porosty. Za přestupek lze uložit pokutudo 25 000 Kč.

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě,která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím,že... vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství

orgánu státního požárního dozoru,případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru.

www.weblight.cz

JAK SE VÁM LÍBÍ STRÁNKY?

Krásné (27 | 27%)
Líbí (19 | 19%)
Jde to (23 | 23%)
Nic moc (30 | 31%)
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU NAŠICH STRÁNEK - HASIČI POHLEDEC
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one